Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM

Giám đốc: 

-         Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng: Giám đốc Trung tâm

Hội đồng khoa học: 

- Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng: Chủ tịch hội đồng

- Thạc sĩ Nguyễn Hồng Quân: Ủy viên

- Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu: Ủy viên, thư ký hội đồng

-       Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Loan: Ủy viên

- Dược sĩ Nguyễn Văn Mạnh: Ủy viên

- Dược sĩ Phan Thanh Lam: Ủy viên

Chức năng nhiệm vụ các phòng/ban

Phòng Hành chính tổng hợp

-      Tham mưu giúp cho Ban giám đốc trung tâm trong việc thực hiện các công việc tổ chức lao động, quản lý nhân lực, văn thư lưu trữ, pháp chế, chế độ chính sách và đôn đốc các bộ phận thực hiện theo quy chế của Trung tâm.

-      Bảo đảm thông tin liên lạc trong Trung tâm với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài.

-      Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện các hoạt động Hành chính-nhân sự, tài chính kế toán.

-      Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo Pháp lệnh của Nhà nước và quy chế tài chính của Trung tâm.

Phòng thí nghiệm Thực phẩm và Mỹ phẩm

-      Quản lý, tổ chức mọi hoạt động của Phòng thí nghiệm.

-      Thiết lập, duy trì Sổ tay chất lượng và các tài liệu đảm bảo chất lượng khác.

-      Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc đánh giá nội bộ, soát xét, kiểm tra để liên tục cải tiến hệ thống chất lượng.

-      Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đúng định kỳ lịch kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì mẫu chuẩn, trang thiết bị đo lường và thí nghiệm.

-      Duy trì, giám sát, quản lý, lưu kho các mẫu đo và thử nghiệm.

-      Lập kế hoạch về đầu tư phát triển PTN, về đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên và tổ chức thực hiện kế hoạch này.

-      Đề xuất với  Ban lãnh đạo của Trung tâm về hoạt động và sự phát triển của PTN.

-      Đại diện PTN làm việc với bên ngoài, cơ quan công nhận và tiếp xúc với khách hàng khi có khiếu nại.

-      Duy trì, giám sát việc điều chỉnh, điều khiển, đảm bảo các điều kiện môi trường phù hợp theo yêu cầu.

-      Hướng dẫn, giám sát, việc thực hiện đúng các phương pháp đã chấp nhận trong quá trình tiến hành các phép đo và thử nghiệm.

-      Hướng dẫn, giám sát việc quản lý lưu giữ hoặc chuẩn bị các mẫu thí nghiệm..

-      Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các chương trình so sánh liên phòng và thử nghiệm thành thạo.

-      Lập kế hoạch và thực hiện đảm bảo chất lượng kết quả thí nghiệm.

-      Chịu trách nhiệm chính về các vấn đề kỹ thuật trong họat động thử nghiệm;

-      Ký các giấy tờ kết quả chứng nhận đo, thử nghiệm, kiểm tra.

-      Báo cáo kết quả.

Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm

-      Phòng nghiên cứu chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các công việc nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm, sản xuất thử nghiệm.

-      Nghiên cứu thử nghiệm các sản phẩm trên cơ sở các kết quả nghiên cứu phục vụ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

-      Ứng dụng kỹ thuật mới trích ly, tinh chế, thu hồi các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên để phục vụ sản xuất.

-      Xây dựng phương án triển khai, phương án kỹ thuật cho các sản phẩm để tổ chức thực hiện trong sản xuất trong Trung tâm.

Phòng dịch vụ khách hàng

-      Lập kế hoạch triển khai phát triển kinh doanh theo định hướng và điều hành hoạt động của phòng trong phạm vi được giao.

-      Tìm kiếm khách hàng hàng sử dụng các lĩnh vực hoạt động dịch vụ kinh doanh của Trung tâm.

-      Đàm phán, thỏa thuận hợp đồng cung cấp dịch vụ tới khách hàng.

-      Tiếp nhận các thông tin phản hồi, khiếu nại từ khách hàng.

-      Lập kế hoạch triển khai phát triển dịch vụ kinh doanh khác của Công ty theo định hướng.

-      Đề xuất các chính sách khách hàng với Giám đốc.